I think it is now time for social scientists to step out of the shadow and to establish an advanced social sciences methodology that integrates science (third-person view) social transformation (second-person view) and the evolution of self (first-person view) into a coherent framework of consciousness-based action research.
— Otto Scharmer
 

aarhus ONSDAG 16. NOVEMBER 2016

HELDAGS WORKSHOP

Efter konferencen inviteredes til en hel dag med Arawana Hayashi – en dag med konkret træning og fordybning i perspektiver fra efteruddannelsen Sustainable Co-Creation – med særligt fokus på TheoryU og Social Presencing Theatre (SPT).

 

SOCIAL PRESENCING THEATRE

practicing presencing

Arawana Hayashi

By increasing awareness and letting go of preconceptions, we tap into our wiser self and into the greatest potential of the situation. Awareness gives us leverage. It gives birth to insight, innovation and skilful action. Something fresh crystallizes out of open perception that can then be put into action. We call this action a ‘true move’. The insight that arises can energize significant action in the world – action aligned with greater meaning and purpose.   

At the core of Theory U and Presencing is the hypothesis that the quality of our actions is a function of the quality of our awareness.  

 

making a TRUE MOVE

Social Presencing Theatre gives practitioners an embodied experience of the U process – not as an intellectual exercise, but through actual experience of making a ‘true move’.  

  • A ‘true move’ could be something spoken or an action taken. It is creative, powerful, and perfectly in harmony with the situation.    
  • A true move is agenda-­‐less; not pre-­‐conceived or something dragged out from the past. It acknowledges that things are constantly changing and arise from being deeply in the present
  • A true move arises from a profound sense of the whole system. No matter how diverse the population of the group, there is an underlying, invisible field of connection, wisdom and wholeness.
  • A true move celebrates ‘not knowing’. It cuts through business as usual.  
  • A true move is one that arises from awareness of the ‘field’. It arises from a bigger arena than our own small, personal perspective.
  • Through your practice, we invite you to explore: How does this person who is ‘simply being’ perceive the world and engage in effective action?

Sustainable Co-Creation – practicing presencing

En treårig tværfaglig efteruddannelse 2013-2016

Et samarbejde mellem Bæredygtig Ledelse & Theory U / Presencing Institute

Efteruddannelsen tematiserede det paradigmeskifte, vi er midt i – det blev peget på en mulig bevægelse fra velfærd, new public management og til et mere helhedsorienteret bæredygtigt samfundsperspektiv – som et muligt skift til en systemisk eksistentialisme, hvor det personlige ansvar og medansvaret for fællesskabet er ét og det samme.

Både i Teori U og Bæredygtig Ledelse er der fokus på træning i de indre rum – repræsenteret ved bl.a. Social Presencing Theater og Gearskift - det handler om at fordybe den indre kapacitet, og om at skærpe den viljestyrede opmærksomhed – som en af forudsætningerne for en bæredygtig praksis. I dette arbejde vil sættes den blinde plet på dagsordenen: Hvorfra kommer beslutningerne og handlingerne? Og hvordan kan vi åbne det vanemæssige perspektiv – både personligt, relationelt og systemisk?

 

Fra kursusbeskrivelsen:

Fællesskaben

Dette træningsforløb over tre år vil tage udgangspunkt i ressourcer vi alle er bærere af. Vi vil forholde os til kroppens og sansesystemernes bagvedliggende kreative og informationsbærende kvaliteter – og arbejde med bæredygtighed som subjektive, intersubjektive og systemiske processer. Det er intentionen at udvikle ideer, rammer og koncepter, der fremmer og støtter helhedsorienterede og tværfaglige praktikker.
Efteruddannelsens fokuspeger på, at løsningen på kriserne starter med hver enkelt af os - at det er det enkelte medansvarlige og reflekterende menneske – leder, medarbejder, forbruger og borger – der handler ud fra sit hjerte, og ikke blot ud fra en kortsigtet og rationel tænkning – som er det afgørende for forståelsen og gennemførelsen af de både ønskelige og nødvendige forandringer.
Fremtidens løsninger begynder inde i mennesker. Hvis vi vel at mærke vil turde både at se og mærke. At arbejde med ændringer kræver nye tanker, ændrede holdninger og sociale forståelser, samt andre ledelses- og samarbejdsformer. Og vi påstår, at der er løsninger, at der er veje – og hvis vi vil – kan vi finde disse veje og vælge dem.
For at kunne lede andre skal man kunne lede sig selv. Det vil sige, at man skal have et indre kompas, der er en essens af akkumulerede erfaringer, værdier og en deraf afledt retningssans. Et af de vigtigste spørgsmål i en foranderlig verden er, hvordan vi bliver mere nærværende og samtidig bedre til både at lære af og lytte til fortidens erfaringer og åbne til fremtidens kreative potentiale.

 

Procestræning

Vi vil arbejde med procestilgange fra både Teori U og Bæredygtig Ledelse – træning på mange niveauer. Det gøres bl.a. gennem at præsentere elementer fra en række tværfaglige områder – ledelse, biologi, psykologi, neuro-fænomenologi, sociologi, mv. – alle områder som belyser relevante aspekter ved bæredygtige organisationsprocesser.
Menneske-system processer
Menneskesindets processer er som udgangspunkt auto-matiske og selvorganiserende – den tavse viden. Denne implicitte proces kan gøres til genstand for refleksion. Både den tavse viden og den bevidste handling har ”blinde pletter” i sig. Vi vil undersøge de dybere lag i det indre eksistentielle rum, der åbner bag om sindets processer i retning af erkendelsens “blinde plet“.
I denne proces kan det være hjælpsomt at knytte an til menneskets ”ikke-tillærte” ressourcer, beskrevet af Jes Bertelsen som de fem flowporte i pentagrammet: krop, åndedræt, hjerte, bevidsthed og kreativitet.
Med dette som afsæt ser vi på det moderne samfunds processer i fem hovedområder – centrale strukturer og organisationsformer; samfundets hjerte, krop, åndedræt, kreativi-tet og bevidsthed. Disse fem adskilte områder eller søjler, vil vi gøre til genstand for undersøgelse – og søge at ”åbne sprækker” indenfor det enkelte område og at tematisere tværfaglige og helhedsorienterede muligheder. Hensigten er at udvikle prototyper på ”øko”-strukturer og at beskrive fællesskabs- og organisationsmodeller, der i højere grad er bærere af helhedens røde tråd.